load-page

Cách đánh số trang trên Indesign

Home/Blog/Cách đánh số trang trên Indesign

Cách đánh số trang trên Indesign

Trường hợp 1:  Khi bạn mở nhiều trang trong indesign, lúc đó bạn muốn đánh số trang, bạn làm theo các hình sau như sau.

Bước 1

hoc in an dan trang bao chi

Bước 2

hoc in an dan trang bao chi

Bước 3

hoc in an dan trang bao chi

Bước 4

hoc in an dan trang bao chi

Bước 5

hoc in an dan trang bao chi

Bước 6

hoc in an dan trang bao chi

Bước 7

hoc in an dan trang bao chi

Bước 8

hoc in an dan trang bao chi

Bước 9

hoc in an dan trang bao chi

Bước 10

hoc in an dan trang bao chi

Bước 11

hoc in an dan trang bao chi

Trường hợp 2Hai trang đầu không đánh số, bắt đầu hiện số trang ở trang 3 và 4,tức là trang số 3 thì đánh số 1,trang 4 thì đánh số 2……đến trang thứ n.

Giải quyết vấn đề

1- Tới trang bạn muốn bắt đầu đánh số. (bấm đúp vào trang đó trên hộp Pages)

2- Chuột phải vào trang đó trên hộp Pages > chọn Numbering & Section option…

3- Trong hộp thoại New Section, đánh dấu như hình:

[​IMG]

4- Bấm OK.

5- Hết

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X