load-page

Phím tắt trong phần mềm Trados 2017

Home/Blog/Phím tắt trong phần mềm Trados 2017
Kỹ năng sử dụng phần mềm Trados 2017

Giới thiệu các Phím tắt trong phần mềm Trados 2017, phiên bản phần mềm đã được nhà sản xuất SDL cho ra mắt vào gần cuối năm 2017.

Các phím tắt trong Trados Studio giúp đẩy nhanh quá trình dịch, tiết kiệm thời gian so với việc dùng chuột.

Nếu bạn là một người mới sử dụng phần mềm Trados, bạn sẽ muốn làm quen với các phím tắt nhất định càng sớm càng tốt, nhưng không có thời gian. Bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng biết được các phím tắt khi dịch bằng phần mềm trados mà không mất thời gian tìm hiểu.

Dưới đây là danh sách các phím tắt mà cá nhân của tôi đã thường xuyên sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên có thể nó sẽ khác với chương trình của các bạn khi các bạn đã thay đổi phím tắt trong phần mềm trados mà máy tính bạn đang cài

All Views
About
Align Multiple Files
Alignment
Check for Updates
CopyCtrl+C
Create AutoSuggest Dictionary
Customer Feedback
CutCtrl+X
Editor
ExitAlt+F4
ExitAlt+F4
Files
FindCtrl+F
Find NextF4
Find PreviousShift+F4
Full ScreenF11
Help TopicsF1
Manage User Profiles
Next viewCtrl+Tab
Options
PasteCtrl+V
Plug-ins
Plug-ins
Prepare FrameMaker 7 Files
Prepare QuickSilver Files
Previous viewCtrl+Shift+Tab
Product Activation
Projects
RedoCtrl+Y
Refresh ViewF5
ReplaceCtrl+H
Reports
Ribbon Customization
Servers
Software Localization
Terminology Management
Translation Memories
UndoCtrl+Z
Upgrade Translation Memories
User Interface Language
View Log File
Welcome
Alignment
Advanced ImportCtrl+Shift+I
Align Single File PairCtrl+Shift+M
Alignment Edit Mode
CloseCtrl+Alt+W
Close AllCtrl+Alt+Shift+W
ConfirmCtrl+Shift+F
Confirm AllCtrl+Alt+F
ConnectCtrl+Shift+D
Connect 1:1
Connect n:n
DisconnectCtrl+Alt+D
Disconnect AllCtrl+Alt+Shift+D
Open AlignmentCtrl+Shift+A
Open Retrofit FileAlt+Shift+R
Quick ImportCtrl+Alt+I
RealignCtrl+Shift+R
RejectCtrl+Shift+J
SaveCtrl+Shift+S
Save AsCtrl+Alt+Shift+S
Save SDLXLIFFCtrl+Alt+X
Update SDLXLIFF FileAlt+Shift+U
Help
SDL Trados Events
Studio Blog
Editor
Activate Display FiltersCtrl+Shift+F6
Activate Display Filters Search BoxCtrl+F6
Activate RowAlt+Home
Active Document Settings
Adapt Font Sizes
Add AutoTextAlt+F7
Add CommentCtrl+Shift+N
Add New TermCtrl+F2
Add TQACtrl+Shift+T
AddCommentContextAction
Alternative Translation Layout
Auto-scroll Source Document
Browse
Cancel Term EditingCtrl+F10
Change CaseShift+F3
Change tag display modeCtrl+Alt+D
Check SpellingF7
Clear All FormattingCtrl+Alt+Space
Clear Draft SegmentsAlt+Shift+Del
Clear FormattingCtrl+Space
Clear Target SegmentAlt+Del
CloseCtrl+F4
Close AllCtrl+Shift+F4
CommentContextAction
Comments
Concordance SearchF3
Confirm and Move to Next SegmentCtrl+Alt+Enter
Confirm and Move to Next Unconfirmed SegmentCtrl+Enter
Confirm and Translate until Next Fuzzy MatchCtrl+Alt+F
Confirm but Don’t Move to Next SegmentCtrl+Alt+Shift+Enter
Confirmation Statistics
Copy All Source to TargetAlt+Shift+Ins
Copy Source to TargetCtrl+Ins, Alt+Ins
Decrease
Delete All Messages
Delete to End of RowCtrl+D
Delete To Next TagCtrl+Shift+D
Delete TQACtrl+Shift+Q
Edit Comment
Edit SourceAlt+F2
Edit TQACtrl+Shift+E
Export for Bilingual Review
External RefreshCtrl+Shift+R
Focus Next RowAlt+Down
Focus Previous RowAlt+Up
Go ToCtrl+G
In SourceAlt+F6
In TargetAlt+Shift+F6
Increase
Internal RefreshCtrl+R
Lock SegmentCtrl+L
Lock Selection
Lookup TranslationsCtrl+Shift+T
Merge SegmentsCtrl+Alt+S
Messages
Move to Next SegmentCtrl+Down
Move to Previous SegmentCtrl+Up
NextCtrl+M
Preview
PreviousCtrl+Shift+M
Protect Tags
Quick Add New TermCtrl+Shift+F2
QuickInsert Closing TagCtrl+OemPeriod
QuickPlaceCtrl+Alt+Down, Ctrl+Oemcomma
Refresh Filters
Reject SegmentCtrl+Shift+Enter
Repeat Go ToCtrl+J
Reset FiltersCtrl+Alt+F6
Restore TagsCtrl+Shift+G
Review or Sign-off Complete
SaveCtrl+S
Save AllCtrl+Shift+S
Save AsF12
Save Copy As
Save Source As
Save Target AsShift+F12
Save TermCtrl+F12
Scroll source to target selection
Select AllCtrl+A
Select Next RowAlt+Shift+Down
Select Next Row ContentCtrl+Shift+Down
Select Previous RowAlt+Shift+Up
Select Previous Row ContentCtrl+Shift+Up
Select RowAlt+Space
Show Preview
Show TranslationsCtrl+Shift+L
Show Whitespace Characters
Source Concordance SearchCtrl+F3
Split SegmentAlt+Shift+T
Target Concordance SearchCtrl+Shift+F3
Term Recognition
Termbase Search
Termbase Viewer
Toggle between Source and TargetF6
Toggle formatting tag displayCtrl+Shift+H
TQAs
Translate Single DocumentCtrl+Shift+O
Translation Results
Update from Bilingual Review
Update from Reviewed Target File (Retrofit)
VerifyF8
View DefaultCtrl+Shift+D
View Internally DefaultCtrl+E
View Internally SourceCtrl+Q
View Internally Source and Target
View Internally TargetCtrl+K
View SourceCtrl+Shift+Y
View Source and TargetCtrl+Shift+B
View TargetCtrl+Shift+P
Editor > QuickInsert Toolbar
BoldCtrl+B
CopyrightCtrl+Shift+C
Custom 0Ctrl+Shift+0
Custom 1Ctrl+Shift+1
Custom 2Ctrl+Shift+2
Custom 3Ctrl+Shift+3
Custom 4Ctrl+Shift+4
Custom 5Ctrl+Shift+5
Custom 6Ctrl+Shift+6
Custom 7Ctrl+Shift+7
Custom 8Ctrl+Shift+8
Custom 9Ctrl+Shift+9
Em DashCtrl+Alt+Subtract
En DashCtrl+Subtract
EuroCtrl+Shift+E
ItalicCtrl+I
Left to Right MarkCtrl+Alt+Shift+M
Non-breaking HyphenCtrl+Shift+OemMinus
Non-breaking SpaceCtrl+Shift+Space
Optional HyphenCtrl+OemMinus
Pop Directional Formatting
RegisteredCtrl+Alt+R
Right to Left MarkCtrl+Alt+Shift+R
Small CapsCtrl+Shift+K
Soft BreakShift+Enter
Start Left to Right Embedding
Start Left to Right Override
Start Right to Left Embedding
Start Right to Left Override
SubscriptCtrl+Oemplus
SuperscriptCtrl+Shift+Oemplus
TrademarkCtrl+Alt+T
UnderlineCtrl+U
Editor > TM Window
Add as New TranslationCtrl+Shift+U
Add New Term
Apply TranslationCtrl+T
Clear Concordance Search Window
Concordance Search
Delete Translation UnitCtrl+Del
Edit Translation UnitF2
Insert into documentCtrl+Alt+F3
Quick Add New Term
Select Match 1Ctrl+1
Select Match 2Ctrl+2
Select Match 3Ctrl+3
Select Match 4Ctrl+4
Select Match 5Ctrl+5
Select Match 6Ctrl+6
Select Match 7Ctrl+7
Select Match 8Ctrl+8
Select Match 9Ctrl+9
Select Next MatchAlt+PgDn
Select Previous MatchAlt+PgUp
Show Next Concordance Search Results
Show Previous Concordance Search Results
Toggle between Source and Target in Concordance Search ViewF6
Toggle between Source and Target in Translation Results ViewF6
Toggle Concordance Search TypeAlt+F3
Translation Providers
Projects
Analysis Statistics
Confirmation Statistics
Create Project Package
Create Project Template
Create Regulator Review Bundle
Create Return Package
Create Studio 2009 Package
Custom
Customers
LanguageCloudAction_NameCtrl+L
Manual Tasks
Mark as Complete
New ProjectCtrl+N
Open Package
Open Package
Open ProjectCtrl+O
Open Project FolderCtrl+Alt+O
Print Preview
Print Preview
Project Attributes
Project Details
Project Settings
Project Settings
Project Settings
Project Settings
Project Templates
Project Termbase Settings
Remove from ListCtrl+Alt+F4
Revert to In Progress
Set as Active
Task History
Task Sequences
Users
Verification Project Settings
View Project Files
Window
Show Shortcuts
Files
Add Files
Add Folders
Add New Folder
Analysis Statistics
Cancel Check Out
Change File Usage
Check In
Check Out
Confirmation Statistics
Create Project Package
Create Regulator Review Bundle
Create Return Package
Create Studio 2009 Package
Delete Files
Delete Folder
Download Specific Version
Explore Containing Folder
File Attributes
File Details
Get Latest Version
Open File Externally
Open File With
Open For Review
Open For Review
Open For Sign-off
Open For Sign-off
Open For Translation
Open For Translation
Revert to SDLXLIFF
Task History
Reports
DeleteDel
Page Setup
PrintCtrl+P
Print PreviewCtrl+P
Save AsCtrl+S
Project Server
Delete Project
Open GroupShare ProjectCtrl+Alt+G
Publish Project
Translation Memories
Add
Align Documents
Align Multiple Files
Batch Delete
Batch Delete
Batch Edit
Batch Edit
Commit Changes
Delete
Delete Language Pair
Delete Translation Memory
Discard TU Changes
Export
Export
Export
Field Values
First PageAlt+Home
Import
Import
Import
Mark TU for DeletionCtrl+D
New Language Resource Template
New Server-based Translation Memory
New Translation MemoryAlt+Shift+N
Next PageAlt+Right
No Tag Text
Open
Open
Open Language Resource Template
Open Language Resource Template
Open Server-based Translation Memory
Open Server-based Translation Memory
Open Translation MemoryAlt+Shift+O
Perform Search
Previous PageAlt+Left
Refresh
Remove All Translation Memories
Remove From List
Revert to Saved
Save
Search Details
Settings
Show Whitespace Characters
Tag Id
TM Settings
Editor > Track Changes
Accept All Changes in Document
Accept ChangeCtrl+Shift+F9
Accept Change and Move to NextCtrl+F9
Final ModeCtrl+Alt+Shift+F9
Move to Next ChangeF9
Move to Previous ChangeShift+F9
Reject All Changes in Document
Reject ChangeAlt+Shift+F9
Reject Change and Move to NextAlt+F9
TQACtrl+Alt+F11
Track ChangesCtrl+Alt+F10
Track ChangesCtrl+Alt+F10
AnyTM
Mixed source language translation
Bookmarks
Add bookmark
Bookmark settings
Go to last segment
Go to last segment in project
View bookmarks
Symbols
1. Insert symbolAlt+Shift+1
2. Insert symbolAlt+Shift+2
3. Insert symbolAlt+Shift+3
4. Insert symbolAlt+Shift+4
5. Insert symbolAlt+Shift+5
6. Insert symbolAlt+Shift+6
7. Insert symbolAlt+Shift+7
8. Insert symbolAlt+Shift+8
9. Insert symbolAlt+Shift+9
Insert symbol
Sdl.Community.AntidoteVerifier
Corrector
Dictionaries
Guides
Regex Match AutoSuggest Provider
Show Regex Match SuggestionsCtrl+Shift+F12

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!
X