load-page

Quản lý tài liệu dài trong Indesign

Home/Blog/Quản lý tài liệu dài trong Indesign

Cùng Đặng Nam tìm hiểu về Quản lý tài liệu dài trong Indesign

 

B1. Quản lý Page

Mở tài liệu > thêm, xóa, di chuyển Page

Nhấn F12 > Click phải vào bảng Page > Insert page1Chọn số trang, vị trí và trang Master2
Thay đổi vị trí Page
Nhấn F12 > Chọn các trang và kéo đến vị trí mới
 3
Hoăc Click phải vào bảng Page > chọn Move Page 5
Xóa Page
Click chọn các Page cần xóa > Click phải > Chọn Delete Spreads…
 6

B2. Tạo book

Chọn File > New > book > tạo book mới 7
Thêm các tài liệu vào Book > Click vào + trên bản book
Xóa tài liệu trong book > click vào dấu –
 8
Sắp xếp các chương trong book bằng cách kéo trực tiếp trên cửa sổ book 9
Click chọn in book để in tất cả các chương 10

B3. Tạo thư viện dùng chung

Chọn file > New > Library > Save
Kéo các đối tượng dùng chung vào Library

11

 

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X