Phím tắt trong phần mềm Trados 2017

Phím tắt trong phần mềm Trados 2017

Giới thiệu các Phím tắt trong phần mềm Trados 2017, phiên bản phần mềm đã được nhà sản xuất SDL cho ra mắt vào gần cuối năm 2017.

Các phím tắt trong Trados Studio giúp đẩy nhanh quá trình dịch, tiết kiệm thời gian so với việc dùng chuột.

Nếu bạn là một người mới sử dụng phần mềm Trados, bạn sẽ muốn làm quen với các phím tắt nhất định càng sớm càng tốt, nhưng không có thời gian. Bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng biết được các phím tắt khi dịch bằng phần mềm trados mà không mất thời gian tìm hiểu.

Dưới đây là danh sách các phím tắt mà cá nhân của tôi đã thường xuyên sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên có thể nó sẽ khác với chương trình của các bạn khi các bạn đã thay đổi phím tắt trong phần mềm trados mà máy tính bạn đang cài

All Views
About
Align Multiple Files
Alignment
Check for Updates
Copy Ctrl+C
Create AutoSuggest Dictionary
Customer Feedback
Cut Ctrl+X
Editor
Exit Alt+F4
Exit Alt+F4
Files
Find Ctrl+F
Find Next F4
Find Previous Shift+F4
Full Screen F11
Help Topics F1
Manage User Profiles
Next view Ctrl+Tab
Options
Paste Ctrl+V
Plug-ins
Plug-ins
Prepare FrameMaker 7 Files
Prepare QuickSilver Files
Previous view Ctrl+Shift+Tab
Product Activation
Projects
Redo Ctrl+Y
Refresh View F5
Replace Ctrl+H
Reports
Ribbon Customization
Servers
Software Localization
Terminology Management
Translation Memories
Undo Ctrl+Z
Upgrade Translation Memories
User Interface Language
View Log File
Welcome
Alignment
Advanced Import Ctrl+Shift+I
Align Single File Pair Ctrl+Shift+M
Alignment Edit Mode
Close Ctrl+Alt+W
Close All Ctrl+Alt+Shift+W
Confirm Ctrl+Shift+F
Confirm All Ctrl+Alt+F
Connect Ctrl+Shift+D
Connect 1:1
Connect n:n
Disconnect Ctrl+Alt+D
Disconnect All Ctrl+Alt+Shift+D
Open Alignment Ctrl+Shift+A
Open Retrofit File Alt+Shift+R
Quick Import Ctrl+Alt+I
Realign Ctrl+Shift+R
Reject Ctrl+Shift+J
Save Ctrl+Shift+S
Save As Ctrl+Alt+Shift+S
Save SDLXLIFF Ctrl+Alt+X
Update SDLXLIFF File Alt+Shift+U
Help
SDL Trados Events
Studio Blog
Editor
Activate Display Filters Ctrl+Shift+F6
Activate Display Filters Search Box Ctrl+F6
Activate Row Alt+Home
Active Document Settings
Adapt Font Sizes
Add AutoText Alt+F7
Add Comment Ctrl+Shift+N
Add New Term Ctrl+F2
Add TQA Ctrl+Shift+T
AddCommentContextAction
Alternative Translation Layout
Auto-scroll Source Document
Browse
Cancel Term Editing Ctrl+F10
Change Case Shift+F3
Change tag display mode Ctrl+Alt+D
Check Spelling F7
Clear All Formatting Ctrl+Alt+Space
Clear Draft Segments Alt+Shift+Del
Clear Formatting Ctrl+Space
Clear Target Segment Alt+Del
Close Ctrl+F4
Close All Ctrl+Shift+F4
CommentContextAction
Comments
Concordance Search F3
Confirm and Move to Next Segment Ctrl+Alt+Enter
Confirm and Move to Next Unconfirmed Segment Ctrl+Enter
Confirm and Translate until Next Fuzzy Match Ctrl+Alt+F
Confirm but Don’t Move to Next Segment Ctrl+Alt+Shift+Enter
Confirmation Statistics
Copy All Source to Target Alt+Shift+Ins
Copy Source to Target Ctrl+Ins, Alt+Ins
Decrease
Delete All Messages
Delete to End of Row Ctrl+D
Delete To Next Tag Ctrl+Shift+D
Delete TQA Ctrl+Shift+Q
Edit Comment
Edit Source Alt+F2
Edit TQA Ctrl+Shift+E
Export for Bilingual Review
External Refresh Ctrl+Shift+R
Focus Next Row Alt+Down
Focus Previous Row Alt+Up
Go To Ctrl+G
In Source Alt+F6
In Target Alt+Shift+F6
Increase
Internal Refresh Ctrl+R
Lock Segment Ctrl+L
Lock Selection
Lookup Translations Ctrl+Shift+T
Merge Segments Ctrl+Alt+S
Messages
Move to Next Segment Ctrl+Down
Move to Previous Segment Ctrl+Up
Next Ctrl+M
Preview
Previous Ctrl+Shift+M
Protect Tags
Quick Add New Term Ctrl+Shift+F2
QuickInsert Closing Tag Ctrl+OemPeriod
QuickPlace Ctrl+Alt+Down, Ctrl+Oemcomma
Refresh Filters
Reject Segment Ctrl+Shift+Enter
Repeat Go To Ctrl+J
Reset Filters Ctrl+Alt+F6
Restore Tags Ctrl+Shift+G
Review or Sign-off Complete
Save Ctrl+S
Save All Ctrl+Shift+S
Save As F12
Save Copy As
Save Source As
Save Target As Shift+F12
Save Term Ctrl+F12
Scroll source to target selection
Select All Ctrl+A
Select Next Row Alt+Shift+Down
Select Next Row Content Ctrl+Shift+Down
Select Previous Row Alt+Shift+Up
Select Previous Row Content Ctrl+Shift+Up
Select Row Alt+Space
Show Preview
Show Translations Ctrl+Shift+L
Show Whitespace Characters
Source Concordance Search Ctrl+F3
Split Segment Alt+Shift+T
Target Concordance Search Ctrl+Shift+F3
Term Recognition
Termbase Search
Termbase Viewer
Toggle between Source and Target F6
Toggle formatting tag display Ctrl+Shift+H
TQAs
Translate Single Document Ctrl+Shift+O
Translation Results
Update from Bilingual Review
Update from Reviewed Target File (Retrofit)
Verify F8
View Default Ctrl+Shift+D
View Internally Default Ctrl+E
View Internally Source Ctrl+Q
View Internally Source and Target
View Internally Target Ctrl+K
View Source Ctrl+Shift+Y
View Source and Target Ctrl+Shift+B
View Target Ctrl+Shift+P
Editor > QuickInsert Toolbar
Bold Ctrl+B
Copyright Ctrl+Shift+C
Custom 0 Ctrl+Shift+0
Custom 1 Ctrl+Shift+1
Custom 2 Ctrl+Shift+2
Custom 3 Ctrl+Shift+3
Custom 4 Ctrl+Shift+4
Custom 5 Ctrl+Shift+5
Custom 6 Ctrl+Shift+6
Custom 7 Ctrl+Shift+7
Custom 8 Ctrl+Shift+8
Custom 9 Ctrl+Shift+9
Em Dash Ctrl+Alt+Subtract
En Dash Ctrl+Subtract
Euro Ctrl+Shift+E
Italic Ctrl+I
Left to Right Mark Ctrl+Alt+Shift+M
Non-breaking Hyphen Ctrl+Shift+OemMinus
Non-breaking Space Ctrl+Shift+Space
Optional Hyphen Ctrl+OemMinus
Pop Directional Formatting
Registered Ctrl+Alt+R
Right to Left Mark Ctrl+Alt+Shift+R
Small Caps Ctrl+Shift+K
Soft Break Shift+Enter
Start Left to Right Embedding
Start Left to Right Override
Start Right to Left Embedding
Start Right to Left Override
Subscript Ctrl+Oemplus
Superscript Ctrl+Shift+Oemplus
Trademark Ctrl+Alt+T
Underline Ctrl+U
Editor > TM Window
Add as New Translation Ctrl+Shift+U
Add New Term
Apply Translation Ctrl+T
Clear Concordance Search Window
Concordance Search
Delete Translation Unit Ctrl+Del
Edit Translation Unit F2
Insert into document Ctrl+Alt+F3
Quick Add New Term
Select Match 1 Ctrl+1
Select Match 2 Ctrl+2
Select Match 3 Ctrl+3
Select Match 4 Ctrl+4
Select Match 5 Ctrl+5
Select Match 6 Ctrl+6
Select Match 7 Ctrl+7
Select Match 8 Ctrl+8
Select Match 9 Ctrl+9
Select Next Match Alt+PgDn
Select Previous Match Alt+PgUp
Show Next Concordance Search Results
Show Previous Concordance Search Results
Toggle between Source and Target in Concordance Search View F6
Toggle between Source and Target in Translation Results View F6
Toggle Concordance Search Type Alt+F3
Translation Providers
Projects
Analysis Statistics
Confirmation Statistics
Create Project Package
Create Project Template
Create Regulator Review Bundle
Create Return Package
Create Studio 2009 Package
Custom
Customers
LanguageCloudAction_Name Ctrl+L
Manual Tasks
Mark as Complete
New Project Ctrl+N
Open Package
Open Package
Open Project Ctrl+O
Open Project Folder Ctrl+Alt+O
Print Preview
Print Preview
Project Attributes
Project Details
Project Settings
Project Settings
Project Settings
Project Settings
Project Templates
Project Termbase Settings
Remove from List Ctrl+Alt+F4
Revert to In Progress
Set as Active
Task History
Task Sequences
Users
Verification Project Settings
View Project Files
Window
Show Shortcuts
Files
Add Files
Add Folders
Add New Folder
Analysis Statistics
Cancel Check Out
Change File Usage
Check In
Check Out
Confirmation Statistics
Create Project Package
Create Regulator Review Bundle
Create Return Package
Create Studio 2009 Package
Delete Files
Delete Folder
Download Specific Version
Explore Containing Folder
File Attributes
File Details
Get Latest Version
Open File Externally
Open File With
Open For Review
Open For Review
Open For Sign-off
Open For Sign-off
Open For Translation
Open For Translation
Revert to SDLXLIFF
Task History
Reports
Delete Del
Page Setup
Print Ctrl+P
Print Preview Ctrl+P
Save As Ctrl+S
Project Server
Delete Project
Open GroupShare Project Ctrl+Alt+G
Publish Project
Translation Memories
Add
Align Documents
Align Multiple Files
Batch Delete
Batch Delete
Batch Edit
Batch Edit
Commit Changes
Delete
Delete Language Pair
Delete Translation Memory
Discard TU Changes
Export
Export
Export
Field Values
First Page Alt+Home
Import
Import
Import
Mark TU for Deletion Ctrl+D
New Language Resource Template
New Server-based Translation Memory
New Translation Memory Alt+Shift+N
Next Page Alt+Right
No Tag Text
Open
Open
Open Language Resource Template
Open Language Resource Template
Open Server-based Translation Memory
Open Server-based Translation Memory
Open Translation Memory Alt+Shift+O
Perform Search
Previous Page Alt+Left
Refresh
Remove All Translation Memories
Remove From List
Revert to Saved
Save
Search Details
Settings
Show Whitespace Characters
Tag Id
TM Settings
Editor > Track Changes
Accept All Changes in Document
Accept Change Ctrl+Shift+F9
Accept Change and Move to Next Ctrl+F9
Final Mode Ctrl+Alt+Shift+F9
Move to Next Change F9
Move to Previous Change Shift+F9
Reject All Changes in Document
Reject Change Alt+Shift+F9
Reject Change and Move to Next Alt+F9
TQA Ctrl+Alt+F11
Track Changes Ctrl+Alt+F10
Track Changes Ctrl+Alt+F10
AnyTM
Mixed source language translation
Bookmarks
Add bookmark
Bookmark settings
Go to last segment
Go to last segment in project
View bookmarks
Symbols
1. Insert symbol Alt+Shift+1
2. Insert symbol Alt+Shift+2
3. Insert symbol Alt+Shift+3
4. Insert symbol Alt+Shift+4
5. Insert symbol Alt+Shift+5
6. Insert symbol Alt+Shift+6
7. Insert symbol Alt+Shift+7
8. Insert symbol Alt+Shift+8
9. Insert symbol Alt+Shift+9
Insert symbol
Sdl.Community.AntidoteVerifier
Corrector
Dictionaries
Guides
Regex Match AutoSuggest Provider
Show Regex Match Suggestions Ctrl+Shift+F12
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !