Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u425698080/domains/hoanggiatrang.com/public_html/wp-content/plugins/additional-tags/includes/core.socials.php on line 410

Chương trình đào tạo Trados 2015 Streamlining Projects và Pre-production


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u425698080/domains/hoanggiatrang.com/public_html/wp-content/themes/education/fw/core/core.media.php on line 247

Thông tin chi tiết Chương trình đào tạo Trados 2015 Streamlining Projects và Pre-production

1. Mục đích

Khóa học này được thiết kế sau khi quản lý dự án đã được tham gia chương trình Managing Projects.

2. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Xây dựng project mẫu
 • Thay đổi thiết lập dự án (ví dụ thiết lập QA Checker)
 • Tối ưu hóa xử lý nhiều tập tin thông qua việc chia – ghép file (Split và Merge)
 • Xử lý cập nhật các dự án và udpate với PerfectMatch
 • Tạo Translation Memory (Bộ nhớ TM) và Termbase (thuật ngữ) dự trên các dự án đã dịch từ trước

3. Đối tượng:

Dành cho translators, những dịch giả đã có kiến thức cơ bản về Trados 2015, hoặc đã tìm hiểu Đào tạo phần mềm trados 2015 với Project manager.

4. Nội dung chương trình đào tạo

a. Streamlining project creation through templates

 • What are project templates?
 • Creating a new project based on a template
 • Merging project files
 • Changing the project settings after project creation, e.g.:
  – Due date
  – Minimum fuzzy match value
  – Automatic QA Checker settings
 • Creating a new project template from an existing project Revision exercise: creation of project packages

b. Effective handling of update projects and mid-project updates

 • Creating project based on a previous project
 • Running the project preparation tasks on the update project (including PerfectMatch)
 • Adding a file to the project after it has been created
 • Changing project due date (due to addition of new file)
 • Reading the analysis results (in particular the PerfectMatch category, i.e. the content from the previous project)
 • What is PerfectMatch?
  – In-context pre-translation, effective re-use of previous project content
  – Never proofread the same segment twice!

c. Centralizing Project Management through GroupShare – Overview

 • What is GroupShare?
 • How to centralize project management with GroupShare Connecting to a GroupShare Server
 • Publishing a project on a GroupShare
 • Assigning work to translators/reviewers Claiming file ownership
 • Releasing file ownership / checking in a file

d. Re-using legacy documents to create translation memory content (Alignment)

 • Running an alignment on an existing source and target document
  – Creating a new (empty) TM
  – Performing the alignment on single and multiple file pairs
  – Reviewing the alignment result
  – Correcting misalignments
  – Importing the alignment result into the new TM (quick and advanced import)

e. Creating AutoSuggest dictionaries

f. Creating termbases

 • Converting terms from an MS Excel document into SDL MultiTerm format Setting up a new termbase with SDL MultiTerm
 • Importing the converted MS Excel glossary into the new termbase

g. Revision exercise:

 • Creating a project based on the newly-created translation resources (i.e. TM from alignment, termbase and AutoSuggest dictionary)

h. Adapting the application to your personal style of working

 • Defining your own keyboard shortcuts

Liên hệ Đặng Nam

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !