Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started Part 2: Làm việc với Supply Chain và Pre-production dành cho translators

1. Mục đích

Chương trình này được thiết kế để liên kết sử dụng SDL Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package, đồng thời bao gồm chức năng bổ sung sau khi tìm hiểu xong chương trình đào tạo Getting Started – Translating.

2. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Làm việc trong các liên kết – sử dụng SDL Trados Studio để xử lý các gói dự án (SDL Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package)
 • Cung cấp những kết quả khi dịch trong môi trường liên kết
 • Tạo TM và termbases sử dụng nội dung đã có sẵn (ví dụ như chuyển đổi các bảng thuật ngữ từ Excel, việc aligning các tài liệu đã được dịch, và tạo ra các từ điển autosuggest của riêng bạn)

3. Đối tượng:

Dành cho translators, những dịch giả đã có kiến thức cơ bản về Trados 2015, hoặc đã tìm hiểu Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Translating.

4. Nội dung chương trình đào tạo

A. SDL Trados Studio in the Supply Chain

a. Tùy biến giao diện người dùng
 • Thay đổi kích thước phông chữ trong cửa sổ dịch Editor
 • Lựa chọn favorite source/target language pair
 • Thay đổi màn hình hiển thị cửa sổ Kết quả dịch
b. Tìm hiểu về SDL Trados Studio Project packages
 • What are project packages?
 • Opening a project package that was sent by the customer/project manager
 • Reading the analyze results
 • Opening the package files
 • Translating the package files
  –  What are context matches?
  – Choosing from several TM suggestions
  – Searching for and inserting the correct terminology during translation
  – Adding new terms on the fly
  – Handling tags correctly
  – Interactive tag verification
  – Adding comments to your translation
  – Filtering for segments, e.g. to show only segments that contain comments
 • Creating the return package for delivery and marking the translation job as complete
c. Tìm hiểu về SDL World Server (WS) packages
 • What are SDL WorldServer packages?
 • Opening a WS package
 • Processing the files in the WS package
 • What are PerfectMatches (PM)?
 • Handling locked segments
 • Delivering the translated files to WS and marking the translation job as complete
d. Tìm hiểu về SDL GroupShare
 • What is SDL GroupShare?
 • How to accept SDL GroupShare assignments?
 • How to deliver jobs through SDL GroupShare

B. Pre-Production

e. Re-using legacy documents to create translation memory content (Alignment)

Running an alignment on an existing source and target document

 • Creating a new (empty) TM
 • Performing the alignment on single and multiple file pairs
 • Reviewing the alignment result
 • Correcting misalignments
 • Importing the alignment result into the new TM (quick and advanced import)
f. Hướng dẫn tạo từ điển AutoSuggest dictionaries

Creating your own AutoSuggest dictionary

g. Hướng dẫn tạo termbases
 • Converting terms from an MS Excel document into SDL MultiTerm format Setting up a new termbase with SDL MultiTerm
 • Importing the converted MS Excel glossary into the new termbase
h. Processing new documents based on legacy resources

How to process a new document based on the alignment result, the newly-created termbase and AutoSuggest dictionary

 • Opening the new document
 • Analyzing the document against the newly-created TM
 • Viewing the analysis report
 • Translating the document using TM, termbase, and AutoSuggest dictionary
 • Fine-tuning the AutoSuggest settings, e.g. prioritizing the AutoSuggest sources and changing the way the AutoSuggest hits are displayed

Liên hệ Đặng Nam

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !