Giới thiệu về Palette trong Indesign CS6

Đặng Nam xin gửi giới thiệu tới các bạn bài hướng dẫn sử dụng Indesign CS6 đó là : Giới thiệu về Palette trong Indesign CS6 thuộc Chương 1 : Vùng làm việc

 Xem thêm các bài khác cùng chương

 

1. Giới thiệu Palette trong Indesign CS6

Khi ban khởi đông InDesign lần đầu, Control Palette và hôp công cu đươc hiển thi, cùng với môt vài nhóm Palette, môt vài trong số chúng đươc thu gon ở canh cửa sổ trình ứng dung.

Control Palette và Info Palette là nhay cảm theo ngữ cảnh : chúng hiển thi các tùy chon khác nhau tùy theo loai đối tương ban chon. Hơn nữa, Control Palette bao gồm môt nút cho phép ban hiển và ẩn các Palette môt cách nhanh chóng liên quan đến item trang đươc chon.

Các Palette đươc liêt kê trong menu Window. Dấu chon canh tên của Palette cho biết Palette đang hiên ở trước nhóm của nó và không bi ẩn dưới nhóm Palette khác. Ban có thể hiên hay ẩn các Palette sử dung menu Window hay Control Palette. Khi ban bât tắt Palette sử dung Control Palette, chỉ những Palette liên quan đến đối tượng được chọn xuát hiện.

2. Xem menu Palette Indesign CS6

Hầu hết các Palette có một menu trong góc phải hay trái bên trên từ đó bạn có thể chọn các tùy chọn. Vị trí của menu tùy thuộc vào nơi Palette được neo và nó có được thu gọn hay không.

Menu Palette trong Indesign CS6

Menu Palette trong Indesign CS6

3. Thu gọn Palette Indesign CS6

Khi bạn khởi động InDesign, một vài nhóm Palette được thu gọn vào các thẻ cạnh cửa được thu vào các thẻ ở sổ trình ứng dụng.

Các thẻ của các Palette được thu gọn

Các thẻ của các Palette được thu gọn

Bạn có thể di chuyển các Palette đã thu gọn vào các cửa sổ của riêng chúng hay thu chọn các Palette khác vào các thẻ bên cạnh. Các Palette đã thu gọn vào các thẻ bênh cạnh có thể được nhóm và sắp xếp lại nhưng, chúng không thể được neo trong khi chúng bị thu gọn.

4. Neo các Palette Indesign CS6

Khi bạn neo các Palette vào cái khác, các Palette di chuyển như một khối và được hiện hay ẩn cùng với nhau.

Bạn có thể neo một Palette vào Palette hay nhóm Palette khác. Tuy nhiên, bạn không thể neo một nhóm Palette vào Palette khác trừ khi bạn neo từng cái một, bởi vì việc neo bao gồm việc kéo một thẻ Palette riêng biệt chứ không phải thanh tiêu đề.

5.  Làm việc với các Palette Indesign CS6

– Để hiện một Palette, chọkn tên Palette trong menu Window ( để ẩn một Palette, chọn tên nó lần nữa )

– Để hiện một Palette bằng cách sử dụng Control Palette, clich nút Toggle Palette để hiện hoặc ẩn các Palette liên quan đến đối tượng được chọn.

– Để hiện hay ẩn hộp công cụ và tất cả các Palette, chắc rằng bạn không có điểm chèn văn bản ( nghĩa là, không có thanh đứng nào đang chớp ) trong văn bản hay trong một pallete text box, khi đó nhấn phím Tab.

Click thẻ Palette và drag Palette tới vị trí mới

Click thẻ Palette và drag Palette tới vị trí mới

– Để chọn một Palette bằng các sử dụng bàn phím, nhấn phím tắt bàn phím. Các phím tắt được liệt kê cạnh các Palette trong menu Window.

– Để mang một Palette lên trên một nhóm, click thẻ với tên của Palette.

– Để thay đổi kích thước một Palette, drag khung viền của nó hay góc dưới bên phải của nó.

– Để trả các Palette về kích thước và vị trí mặc định của nó, chọn Window > Workspace > [Default]

– Để thu gọn một Palette danh sách, chọn Small Palette Rows trong menu Palette.

– Để di chuyển một Palette hay một thẻ giữa các nhóm, drag tên hay thẻ của Palette đến nhóm Palette đích.

– Để di chuyển một Palette hay một thẻ để nó xuất hiện trong cửa sổ riêng của nó, drag thẻ của Palette ra khỏi nhóm

– Để di chuyển một nhóm các Palette hay các thẻ, nhấn Alt khi bạn drag thẻ của một trong các Palette.

– Để hiển một Palette được thu gọn, click thẻ của Palette

– Để hiện hay ẩn tất cả các nhóm Palette đã thu gọn trên cùng cạnh của cửa sổ trình ứng dụng, nhấn Alt khi bạn click một thẻ của Palette đã thu gọn.

– Để Palette – chuyển một Palette thu gọn thành một trôi nổi, drag thẻ của Palette ra khỏi cạnh của cửa sổ trình ứng dụng.

– Để di chuyển một bộ các Palette đã neo, drag thanh tiêu đề của bộ.

6. Sử dụng thanh công cụ PageMaker Indesign CS6

Thanh công cụ PageMaker cung cấp truy cập nhanh đến một bộ các chức năng được sử dụng thường xuyên.

– Để hiện hay ẩn thanh công cụ PageMaker, chọn Windows > PageMaker Toolbar

PageMaker Palette

PageMaker Palette

 

Xem thêm : Các bài khác trong các Chương khác

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !