PowerPoint Viewer

Microsoft Office PowerPoint Viewer là một chương trình sử dụng để chạy các bài thuyết trình trên các máy tính không có PowerPoint được cài đặt. Office PowerPoint Viewer được thêm vào theo mặc định vào đĩa hoặc mạng cùng một vị trí có chứa một hoặc nhiều bài thuyết trình đóng gói bằng cách sử dụng các gói cho tính năng CD.

PowerPoint Viewer được cài đặt theo mặc định với một cài đặt Microsoft Office 2003 để sử dụng với các gói cho tính năng CD. Các tập tin PowerPoint Viewer cũng có sẵn để tải về từ trang web của Microsoft Office Online.

Thuyết trình bảo vệ mật khẩu cho việc mở hoặc sửa đổi có thể được mở bằng PowerPoint Viewer. Các gói cho tính năng CD cho phép đóng gói bất kỳ tập tin mật khẩu bảo vệ hoặc thiết lập một mật khẩu mới cho tất cả các bài thuyết trình đóng gói. PowerPoint Viewer sẽ nhắc cho một mật khẩu nếu các tập tin được mở mật khẩu bảo vệ.

PowerPoint Viewer hỗ trợ mở các bài thuyết trình được tạo ra sử dụng PowerPoint 97 và sau đó. Ngoài ra, nó hỗ trợ tất cả các nội dung tập tin ngoại trừ các đối tượng OLE và kịch bản. PowerPoint Viewer hiện chỉ có sẵn cho các máy tính chạy trên Microsoft Windows.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !