load-page

Chương trình đào tạo Phần mềm trados Intermediate

Home/Chương trình Đào Tạo Trados/Chương trình đào tạo Phần mềm trados Intermediate
Chương trình đào tạo Phần mềm trados Intermediate

Chương trình đào tạo Phần mềm trados mức Intermediate  này được thiết kế cho những người dịch muốn được tìm hiểu, đào tạo sâu hơn về những vấn đề cơ bản của SDL Trados 2014.

Hình thức đào tạo

 

Xem thêm khóa học khác:

Mục tiêu học tập:

  1.  Xử lý hiệu quả nhiều file thông qua các dự án
  2. Thực hiện các thiết lậpcho dự án trước khi dịch
  3. Thống kê và báo cáo dự án
  4. Các tính năng biên tập nâng cao
  5. Đảm bảo chất lượng tự động
  6. Quá trình đánh giá
Chương trình đào tạo Phần mềm trados Intermediate

Chương trình đào tạo Phần mềm trados Intermediate

Nội dung
I. Xử lý dự án phức tạp nhiều file cần dịch
• When to create a create project, when to open a single file for translation?
• Creating a new project
• Defining the project information e.g. name, due date
• Picking source and target languages
• Adding files to the project
• Adding TMs, AutoSuggest dictionaries, Termbase
• Using multiple TMs in parallel
• Batch tasks: analyzing and pre-translating files
• Reading the project statistics
• General project overview
• Reading the analyze/pre-translate reports
• Project files overview
• Translating pre-translated files
• What are context matches?
• Global find and replace
• Quickly inserting special characters, e.g. smart quotes, em dash
• Selecting matches from multiple TUs (coming from different TMs)
• Troubleshooting tag/formatting issues
• Changing the segmentation on the fly: splitting and merging segments
• Quickly going to a particular segment e.g. to a particular segment number, going to the next untranslated segment
• Display filtering: only showing segments of a particular type e.g.
• Focusing on newly-translated segments during proofreading
• Focusing on 100% pre-translated segments
• Focusing only on segments that contain a particular string
• Creating an AutoText entry on the fly

II. Hoàn thiện Project
• Updating the TM with all reviewed document content
• Creating the target files to deliver

III. Ghép nhiều file vào 1 file
• Use case for merging documents, i.e. QA check and find/replace operations in a single document rather than in many files
• Effective repetition handling: AutoPropagate settings

IV. Đảm bảo chất lượng bản dịch
• What is QA Check?
• Configuring QA settings
• Finding untranslated/forgotten segments
• Number check
• Punctuation check
• Multiple spaces check
• Duplicated words check
• Inconsistencies check
• QA Check on the fly
• Batch QA Check on the whole document

V. Thống nhất về thuật ngữ với verification
• What is term verification?
• Configuring the verification options
• Check for failure to use target terms from the Termbase
• Check for ‘forbidden’ or outdated terms

VI. Kiểm tra bản dịch
• Effectively handling reviews in SDL Trados Studio
• Opening a translation in review mode
• Applying and tracking changes
• Adding comments
Signing off on translations
• Open the file in sign-off mode
• Filter for all segments with comments and/or changes
• Accepting changes
• Rejecting changes

VII. Tạo phong cách sử dụng phần mềm riêng với các phím chức năng
• Defining your own keyboard shortcuts

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X